Penzión Limba** - Donovaly

Rezervácia

tel: +421 48 419 9726
fax: +421 48 429 9066
mobil: +421 915 802 997

Penzión Limba** je situovaný v rekreačnej oblasti  Donovál.

Penzión Limba**  je ideálnym miestom pre organizovanie rôznych firemných konferencií, školení a...

Voda je život, zdravie... Ponorte sa do bazéna s teplotou 27-30°C.

Neoddeliteľnou súčasťou penziónu je Bowling bar.

   Naši kuchári  Vám  pripravia  špeciality domácej kuchyne.

Dňom  20.12.2012 bolo udelené povolenie na prevádzkovanie verejnej strelnice.

Poskytovanie osobných údajov

Vážení hostia bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. Touto cestou Vám chceme podať základné informácie  o spracovaní Vašich osobných údajov.
 
Prevádzkovateľ: Japeks, s.r.o, Objekt 11-643/006, P.O.Box 16, 935 39 Mochovce, IČO: 36 523 071, IČ DPH SK2020150770, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 10533/N
 
Pracovisko prevádzkovateľa: Penzión Limba, Donovaly  Mišúty 30 976 39 Donovaly Slovenská republika
 
Kontaktné údaje povereného pracovníka: prevádzkar, telefón: 0915 802997,  
email: limbadonovaly@gmail.com
 
Dotknutá osoba:  Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa (hosť )
 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a doba ubytovanie, číslo a typ dokladu, prípadné vízum, účel pobytu
 
Účel spracúvania: rezervácia hostí, vedenie ubytovacej agendy, plnenie povinností ubytovateľa, vedenie účtovnej a daňovej evidencie.
 
Právny základ spracúvania:
spracúvanie je nevyhnutné  na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov najmä v zmysle zákona   o pobyte cudzincov na území SR (404/2011 Z.z.) a zákona o miestnych poplatkoch (582/2004 Z.z.).
 
Príjemcovia: dodávateľ účtovných a daňových služieb, právnik, súdy, orgány štátnej správy a verejnej moci   
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa
 
Doba uchovávania: 10 rokov
 
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinnosti prevádzkovateľa.   
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevyužíva sa
 
Práva dotknutej osoby:
Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo v prípade poskytnutia súhlasu, svoj súhlas kedykoľvek odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk
 
 
 
 
 
V Mochovciach dňa: 25.5.2018